Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Temei legal: conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, (“GDPR”) în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor (persoane fizice / personae juridice) realizată de Orizont Sighetu Marmatiei Srl în scopul executării a oricaror raporturi de drept ce fac obiectul activitatilor desfasurate de Operator, a îndeplinirii obligaţiilor legale sau în interesul legitim al Operatorului (detaliate în ,.Notificare”).

 

Rolul prezentei notificări este de a explica modul in care datele dumneavoastră personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.

 

Va rugam sa cititi cu atentie aceasta notificare!

 

Operatorul (Orizont Sighetu Marmatiei Srl) colectează si prelucrează datele dumneavoastră personale prin mijloace total sau parţial automatizate denumite in continuare “Instrumente de prelucrare”, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date. Utilizarea Instrumentelor de prelucrare facilitează prelucrarea datelor cu caracter personal. operatorul va acorda o atentie speciala masurilor de protejare a vieţii dumneavoastră private in contextul utilizării acestor Instrumente de prelucrare.

Prin prezenta “Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal” va aducem la cunoştinţa tipul de Date cu caracter personal care vor fi colectate, prelucrate si utilizate cu ajutorul Instrumentelor de prelucrare, scopurile prelucrării, persoanele carora le pot fi transmise sau divulgate Datele cu caracter personal si care sunt drepturile de care beneficiaţi in calitate de persoana vizata.

 

 1. Cine este responsabil de prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Operatorul, reprezentată legal prin Vlasin Sorin – Administrator, este responsabil pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal ale angajatilor.

In cazul menţionat mai sus. ORIZONT SIGHETU MARMATIEI SRLeste considerat un Operator de date conform definiţiei in vigoare, prevăzută de legile si regulamentele referitoare la protecţia datelor. Astfel. ORIZONT SIGHETU MARMATIEI SRL (“Operator de date”) decide asupra scopurilor si mijloacelor de prelucrare a Datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

 1. Care sunt categoriile de dale cu caracter personal care vor fi colectate, prelucrate si utilizate?

Vom colecta, prelucra si utiliza următoarele tipuri de Date cu caracter personal:

 1. a) Date personale de identificare (nume. prenume, denumire adresa / sediul, data naşterii / data inregistrarii, număr de telefon, adresa email. CNP / CUI, naţionalitatea, semnătură olografa);
 2. b) Date cu caracter personal privind educaţia si experienţa profesionala (istoric, calificari, autorizatii, certificări);
 3. c) Detalii personale financiare (informaţii legate de contul bancar);
 4. d) Informaţii cu privire la locaţia, imaginea si înregistrări audio-video (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile Orizont Sighetu Marmatiei Srl. adresa IP captata ca urmare a utilizării website-urilor si aplicaţiilor Orizont Sighetu Marmatiei Srl, imagini foto/video efectuate cu ocazia anumitor evenimente sau in scop de promovare etc.);
 5. e) Date cu caracter personal privind verificări integritate, conflict de interese si validare istoric (funcţii externe/ interese externe de afaceri, detalii privind referinţele, invitaţii la evenimente si alte facilitaţi primite, rezultatele controalelor referitoare la condamnări penale si infracţiuni etc);
 6. f) Date cu caracter personal asociate performantei in activitate (rezultate evaluări, detalii şi comentarii ale evaluatorului etc.).

 

 1. Care sunt scopurile pentru care colectam, prelucram si utilizam Datele cu caracter personal?

ORIZONT SIGHETU MARMATIEI SRL colectează si prelucrează datele dumneavoastră personale in următoarele scopuri afectate exclusiv activitatii de comert, productie si prestari servicii conform obiectului de activitate:

 1. a) Emiterea si administrarea contractelor;
 2. b) Emiterea documentelor de plata si de incasare (facturi, chitante, ordine de plata si alte instrumente de plata, etc.);
 3. c) Transmitere documente aferente plaţilor de comisioane/beneficii;
 4. d) Verificare integritate, conflict de interese si verificari/investigatii interne in scopul prevenirii si detectării potenţialelor fraude;
 5. e) Comunicări sau raportări catre autoritatile, instituţiile sau agenţiile de stat sau guvernamentale abilitate;
 6. f) Asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere audio-video. monitorizare IT):
 7. g) Soluţionarea unor potenţiale plângeri si/sau litigii deferite instanţelor;
 8. h) Facilitarea colaborării si comunicării;

 

 1. Care este baza legala pentru care colectam, prelucram si utilizam Datele cu caracter personal?

Pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor cu caracter personal in scopurile menţionate mai sus, avem următoarea baza legala:

 • Executarea contractului sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;
 • Obligaţii legale de a retine anumite date fiscale si transmiterea acestora către autoritatile statului;

In cazul in care prelucrarea este necesara pentru interesul legitim al Orizont Sighetu Marmatiei Srl, cu excepţia situaţiilor in care prevalează interesele sau drepturile fundamentale ale dumneavoastră. Interesul legitim include, in funcţie de caz, următoarele:

 • Protejarea Orizont Sighetu Marmatiei Srl, prin activitati de depistare a activitatilor ilegale, suspiciune de frauda sau situaţii care implica potenţiale ameninţări la adresa siguranţei unei persoane.
 • Consimţământul dumneavoastră, in măsură in care acesta este necesar conform legilor si regulamentelor cu privire la protecţia datelor aflate in vigoare (de exemplu, pentru oferirea de beneficii).

 

 1. Care sunt categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate si prelucrate?

In scopurile declarate, putem divulga Datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • Autoritatile statului (autoritati fiscale si cele din domeniul ocupării forţei de munca. MAI etc.), precum si autoritati din spatial Uniunii Europene la solicitarea expresa a acestora;
 • Furnizori de servicii implicaţi in mod direct/indirect in procesul de administrare contracte (dezvoltatori de servicii, mentenanta si suport IT. furnizori de bunuri sau servicii pentru oferirea beneficiilor, gestionare documente, etc.);
 • Instanţe judecătoreşti sau arbitrale. notari publici, avocaţi, executori judecătoreşti, birouri de traduceri, banc, alte servicii autorizate;
 • Furnizori terti de servicii si consultanta (servicii privind cursuri de formare si dezvoltare profesionala, servicii de achiziţie, etc.).

 

 1. In ce condiţii are loc transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene?

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate la nivel global către alte institutii aflate in exteriorul Zonei Economice Europene. Pentru astfel de transferuri, ORIZONT SIGHETU MARMATIEI SRL se va asigura ca transferul de date cu caracter personal este reglementat cu acelaşi nivel de securitate si de strictete ca si transferurile efectuate in cadrul Comunităţii Europene.

 

 1. Pentru ce perioada păstrăm datele dumneavoastră sau care sunt criteriile utilizate pentru stabilirea perioadelor de stocare?

Ne asumam angajamentul sa păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai pe perioada necesara îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate si prelucrate sau a îndeplinirii unei obligaţii legale.

 

 1. Care sunt drepturile de care beneficiaţi in ceea ce priveşte datele dumneavoastră personale?

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Dreptul de acces va permite sa obţineţi din partea noastra o confirmare a faptului ca ORIZONT SIGHETU MARMATIEI SRL prelucrează sau nu, date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informaţii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdicţie legala privind divulgarea sursei.

Dreptul la rectificare

Acesta presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.

Dreptul Ia ştergerea dalelor Sau ..dreptul de a fi uitat“

Acesta presupune dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstanţe, precum (i) atunci când datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) atunci când prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimţământului dumneavoastră, iar acest consimţământ a fost retras.

Dreptul de a va retrage consimţământul

Consimţământul poate fi retras in orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimţământului dumneavoastră.

Dreptul la restrictionarea prelucrării

Acesta presupune dreptul de a solicita si de a obţine restrictionarea prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstanţe, precum (i) atunci când dumneavoastră contestaţi exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date. (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră va opuneţi ştergerii acestora, solicitând restrictionarea utilizării lor.

Dreptul la portabilitatea datelor

Acesta presupune ca aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimţământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi. iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in măsură in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator.

Dreptul la opoziţie

Acesta presupune ca. in orice moment, aveţi dreptul de a va opune, din motive legate de situaţia particulara in care va aflaţi, prelucrării datelor cu caracter personal in anumite circumstanţe, precum (i) atunci când prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) când prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii.

Dreptul de a depune o plângere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protecţia datelor Dreptul de a va adresa justiţiei

 

 1. Cum ne puteti contacta pentru a solicita mai multe informaţii si/sau pentru a va exercita drepturile menţionate mai sus?

Pentru exercitarea drepturilor menţionate, precum si pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legătură cu utilizarea de către Orizont Sighetu Marmatiei Srl a datelor personale ce va privesc, va rugam sa ne contactaţi prin una din modalitatile de mai jos:

 • prin email – la adresa: office@orizont-srl.ro
 • personal – la oricare din punctele de lucru ale Orizont Sighetu Marmatiei Srlsau la sediu din loc. Sighetu Marmatiei, Str. Plevnei Nr. 3, 435500, Jud. Maramures
 • printr-o cerere transmisa prin posta la adresa Sighetu Marmatiei, Str. Plevnei Nr. 3, 435500, Jud. Maramures
 • telefonic – la numărul: 0040262310960

 

 1. Cat de des actualizam prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal?

Prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale actualizari/modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, va rugam sa consultaţi periodic documentaţia aferenta protecţiei datelor.